Inspiratiedocument voor en door Bernheze

17-02-2022
488 keer bekeken

De oriëntatiefase is afgesloten met een inspiratiedocument voor en door Bernheze. Hierin staan de opgaven, ambities en dromen voor de omgevingsvisie.

Bernheze werkt samen met partners, inwoners en ondernemers aan een omgevingsvisie. In de omgevingsvisie komen de doelen en ambities voor de leefomgeving van Bernheze voor de lange termijn. Thema’s die samenhangen met de fysieke leefomgeving, zoals gezondheid, zorg, klimaat en economie, komen ook aan bod. De ontwikkeling van de omgevingsvisie verloopt in verschillende fasen. De eerste fase, de oriëntatiefase, is nu afgesloten met een inspiratiedocument voor en door Bernheze. Hierin staan de opgaven, ambities en dromen voor de omgevingsvisie. Het college van B&W heeft het document op 15 februari vastgesteld en groen licht gegeven voor het vervolgproces. 

De omgevingsvisie maken we samen
Het is niet alleen aan de gemeente om de toekomst van Bernheze te bepalen. Initiatieven van ondernemers, partnerorganisaties, andere overheden en inwoners zijn minstens zo belangrijk. De omgevingsvisie maken we daarom samen. In deze visie beschrijven we wat we mogelijk willen maken. Enquêtes, een foto- en tekenwedstrijd, peilingen via de website samenbernheze.nl en meerdere bijeenkomsten hebben hiervoor een rijke oogst opgeleverd. Alle dromen, ideeën en ambities zijn gebundeld in een inspiratiedocument omgevingsvisie. Het inspiratiedocument is te vinden op de pagina documenten. In het vervolgproces gaan we weer samen aan de slag. Wij verwachten zo een omgevingsvisie te ontwerpen, waar iedereen in Bernheze voor wil tekenen.

Inventarisatie opgaven
Er komen veel maatschappelijke opgaven op ons af. Deze opgaven zijn in kaart gebracht in het inspiratiedocument. Denk hierbij aan energietransitie, klimaat, ammoniak, biodiversiteit, warmtetransitie, circulariteit, CO2-reductie, gezondheid, inclusiviteit, transitie landbouw, mobiliteit en wonen. 

Uit de inventarisatie blijkt onder andere dat Bernheze erg droog is door een te lage grondwaterstand. Dat is slecht voor de natuur, maar ook voor de landbouw. Eén van de dromen is daarom dat iedere druppel regen die in Bernheze valt, binnen Bernheze blijft en niet via het riool of sloten afgevoerd wordt.

Vijf thema’s
Aan de hand van vijf thema’s laten we in het inspiratiedocument zien welke ideeën en dromen leven bij inwoners, ondernemers, partnerorganisaties en overheden. De vijf thema’s zijn: gezonde leefomgeving, leefbare kernen, klimaatbestendig en (herstel) biodiversiteit, vitale en duurzame landbouw & economie, en kwaliteit landschap & erfgoed. Voor ieder van deze thema’s moeten keuzes gemaakt worden voor de toekomst. 

Vervolg
In dit inspiratiedocument zijn nog geen keuzes gemaakt, het is bedoeld als inspiratie om tot een omgevingsvisie te komen. De volgende stap is de uitwerking van varianten op basis van dit inspiratiedocument. Deze varianten ontwikkelen we ook met elkaar, want de omgevingsvisie voor Bernheze maken we samen.

Op basis van de varianten komen we tot een ontwerp-omgevingsvisie. Pas in deze ontwerp-omgevingsvisie wegen we af aan welke opgaven, ambities en dromen we in Bernheze ruimte willen 
geven. Dit doen we op basis van een onafhankelijke “omgevingseffectrapportage”. De bedoeling is dat de ontwerp-omgevingsvisie eind 2022 af is. Uiteindelijk werken we samen toe naar een definitieve omgevingsvisie die in 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
 

Afbeeldingen

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen