Omgevingsvisie

Omgevingsvisie nadert z’n ontknoping

De gemeente heeft in elk deelgebied een informatieavond georganiseerd, waar u vragen kon stellen (pdf) over de keuzes en ambities in de omgevingsvisie, samen met andere inwoners uit het gebied.

Zienswijze indienen

De periode van indienen van zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvisie en de concept OmgevingsEffectRapportage is inmiddels verstreken. Het College van B&W maakt een nota van Zienswijzen en maakt een voorstel voor de gemeenteraad of en hoe de omgevingsvisie aangepast wordt. De verwachting is dat de commissie Ruimtelijke Zaken op 21 februari de omgevingsvisie in behandeling neemt, waarna de gemeenteraad op 7 maart de omgevingsvisie kan vaststellen.

Toekomstscenario’s

Inmiddels zijn er drie toekomstscenario’s:

  • Innovatief Bernheze
  • Coöperatief Bernheze
  • Duurzaam Bernheze.

Op basis van deze toekomstscenario’s wordt de Omgevingseffectrapportage gemaakt. Hiermee komt er zicht op de omgevingseffecten van deze drie scenario’s. Op basis hiervan voegen wij de beste onderdelen samen voor een (vierde) voorkeursscenario. Dit is dan de basis van de omgevingsvisie.

Proces

In september spreekt de gemeenteraad zich uit over de concept omgevingsvisie/partnervisie 2040. Nadat de gemeenteraad zich hierover heeft uitgesproken, wordt het concept ter inzage gelegd voor iedereen. Medio november sluit de terinzagelegging en gaan we aan de slag met de definitieve omgevingsvisie/partnervisie 2040, welke begin 2024 wordt vastgesteld.

Convenant ondertekenen is het uiteindelijke doel

Om de omgevingsvisie van Bernheze voor 2040-2050 vast te leggen is het doel dat alle partners aan boord zijn. Daarvoor wordt een convenant opgesteld, waarmee de gemeente en de partners zich committeren aan de visie en ieder vanuit zijn/haar rol bijdraagt aan het realiseren van die betere toekomst. Volgens de planning wordt het convenant feestelijk ondertekend in februari 2024.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen