Planning

Het ontwikkelen van de Omgevingsvisie verloopt in verschillende fases. In iedere fase is er ruimte om mee te denken en mee te praten. Zo werken wij samen toe naar een Omgevingsvisie die in 2024 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Planning Omgevingsvisie

We werken toe naar een definitieve omgevingsvisie. Dit hebben wij al gedaan:

  • Er zijn in oktober 3  informatieavonden georganiseerd waar inwoners en ondernemers bijeen zijn gekomen om de gemaakte keuzes voor de fysieke leefomgeving in Bernheze met elkaar te bespreken.
  • De opgehaalde opgaven, ambities en dromen voor Bernheze die wij hebben verzameld in 2021 hebben een plek gekregen in het inspiratiedocument voor de Omgevingsvisie dat op 17 februari 2022 gepubliceerd is. Hiermee is de oriëntatiefase afgesloten.
  • In april 2022 hebben wij de tweede dialoogsessie met 60 partnerorganisaties gehouden.
  • In juni, juli en september 2022 zijn er drie gebiedsbijeenkomsten met inwoners en ondernemers geweest, die wij samen met de dorpsvertegenwoordigende organen en het waterschap hebben georganiseerd. In deze fase zijn suggesties verzameld voor de toekomstscenario’s van de Omgevingsvisie.
  • In februari 2023 heeft de derde dialoogsessie met 60 partners plaatsgevonden.

De resultaten van deze fase kun je bekijken op de pagina Updates.

In de planning omgevingsvisie zie je de hele planning in een oogopslag

Belangrijke momenten

Om de omgevingsvisie van Bernheze voor 2040-2050 vast te leggen wordt een convenant opgesteld, waarmee de gemeente en de partners zich committeren aan de visie en ieder vanuit zijn/haar rol bijdraagt aan het realiseren van die betere toekomst. Volgens de planning wordt het convenant feestelijk ondertekend in februari 2024. Daaraan voorafgaand zijn er nog een aantal belangrijke momenten en bijeenkomsten die gaan plaatsvinden:

  • Februari 2023: Derde dialoogsessie
  • Mei/juni 2023: Omgevingseffectrapportage (OER)
  • September 2023: Voorkeursscenario ontwerp Omgevingsvisie
  • September 2023: Concept Omgevingsconvenant
  • Februari 2024: Ondertekenen Omgevingsconvenant

Tussenrapportage, toetsfase en convenant

De uitkomsten van alle participatie-sessies zijn uitgewerkt in een tussenrapportage waarin wij, aan alle betrokkenen die hebben meegedacht, laten zien hoe de ontvangen suggesties zijn verwerkt in de drie toekomstscenario’s. Zo kan iedereen die hieraan heeft meegewerkt, ideeën heeft ingebracht en andere geïnteresseerden lezen wat het vertrekpunt is voor de volgende fase, de toetsfase.

De toetsfase loopt door tot juni 2023. Dan werken wij een voorkeursscenario uit.  In deze fase is de derde dialoogsessie op 15 februari 2023 cruciaal. In deze dialoogsessie kiezen wij samen met onze partnerorganisaties wat de beste onderdelen zijn voor de Omgevingsvisie.

De Omgevingseffectrapportage gaat ons daarbij helpen. Dan moet blijken of wij het in grote lijnen eens worden over wat wij mogelijk willen maken in Bernheze. Het eerste concept van de Omgevingsvisie is dan klaar.  Dit wordt de basis van het uiteindelijke doel: Het Omgevingsconvenant.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen